Fumigace

Co fumigujeme?

Naskladněné zemědělské, potravinářské a jiné komodity v podlahových skladech, v pytlích, ve vacích (big-bag) a v ostatních obalech, v dopravních prostředcích (kontejnery),  v silech a v jiných prostorách (fumigace komodit).

Prázdné sklady, sila a jiné prostory (prostorová fumigace). Obalové materiály, dřevo, dřevěné palety a bedny, trámy, krovy, textilie atd. (strukturální fumigace) Škůdce ukryté v zemi (půdní fumigace). Vynikající účinnost proti krtkům, hrabošům apod. Prakticky vše, co lze nějakým způsobem zabalit, zakrýt, nebo jinak utěsnit.

Jak fumigace probíhá ?

Fumigace je přesně kontrolovaný proces. Vypočítá se množství potřebného fumigantu. Za zpřísněných bezpečnostních podmínek se provede samotná aplikace přípravku. Jelikož jsou fumiganty plyny, provede se hermetizace objektu, případně zakrytí surovin a materiálu plachtami. Je potřeba dodržet určitou dobu expozice. Účinnost fumigace je přímo závislá na teplotě a vlhkosti prostředí a fumigovaných materiálů, na druhu škůdce, typu použitého fumigantu, aplikovaném množství, době expozice a míře hermetizace. Fumigace končí odplynováním.

IPPC

IPPC (The International Plant Protection Convention). Jedná se o opatření při dovozu obalových materiálů ze dřeva. Některé země se brání zavlečení nechtěných druhů hmyzu a mikroorganizmů vyhlášením povinného ošetření všech importovaných dřevěných obalů. Ošetření lze provést dvěma způsoby. 1. Zahřátím, 2. Fumigací.

Image

Fumigace - co prosím?

Fumigace neboli plynování je velmi účinná forma boje se skladištními i ostatními škůdci. V některých případech je likvidace škůdců možná pouze touto formou. Oprávnění k provádění fumigace a řídit tuto práci mohou pouze osoby řádně a pravidelně školené a přezkušované. Fumigaci provádíme nejčastěji plynem fosforovodíkem, jehož použití je z fumigantů nejbezpečnější.

Fumigace

Čím se fumigace provádí?

Fumiganty jsou chemické látky, jež se při běžných atmosférických podmínkách vyskytují v plynném skupenství. Jelikož se jedná o plyny, jsou tyto látky klasifikovány jako vysoce toxické (T+). Práce s nimi je řízena zvláštními předpisy. Naši pracovníci jsou způsobilí k provádění fumigace dle Zák. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví. Účinnost ošetření fumiganty je vynikající. V ošetřených materiálech nezůstávají prakticky žádná rezidua těchto látek.