škudci

Prevence

Deratizace je preventivní opatření proti výskytu hlodavců jsou velmi důležitá. Prevencí se vytváří první a zároveň nejdůležitější linie ochrany před infestací hlodavci. Povinnost provádění prevence v rámci vlastních možností každého občana je dokonce stanovena v zákoně č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví.

Z hlediska prevence je zejména je potřeba zajistit následující body:

Zamezit pronikání hlodavců do budov, místností a dalších objektů

Nutná je správná koncepce budov resp. jejich úprava. Utěsnění všech otvorů ve zdivu, v základech, ve dveřích a oknech. Opatření vstupů do kanalizace mřížovými poklopy s max. otvory 2 x 2 cm. Větrací okna a otvory osadit hustým drátěným pletivem. Zavírat okna a dveře, zejména v noci. Opatřit spodek dveří plechovým obitím. Zajistit možné vstupy jako rozvody elektřiny, vody a plynu atd. Omezit pohyb hlodavců po okapech a stěnách kruhovými a plošnými chrániči.

Znemožnit hlodavcům přístup k potravě

Hlodavci se budou vždy zdržovat v místech s dostatkem snadno dosažitelných zdrojů potravy. Pokud jsou zajištěny budovy a místnosti proti vniknutí hlodavců, je toto opatření zpravidla nepotřebné. Je však nutno dbát na pořádek a pravidelný úklid uvnitř i v okolí budov. Odpadky musí být ukládány do uzavíratelných odpadových nádob.

Znemožnit zasídlení a zahnízdění hlodavců

Při stavbě nebo stavebních úpravách pamatovat na to, aby nebyly vytvářeny tzv. mrtvé kouty, temné, pro člověka nepřístupná nebo těžko přístupná místa, zejména kolem instalací, pod schodišti, prostory pod podlahami atd. Pokud taková místa existují je třeba je důkladně uzavřít, nebo naopak zpřístupnit tak, aby byla snadno čistitelná. Udržovat pořádek a uklízet nepotřebný materiál uvnitř i vně budov. Skládky technického i přírodního materiálu bývají často útočištěm hlodavců.

HACCP

V provozech, kde jsou kladeny vyšší nároky na dodržování hygienických pravidel existuje celý systém opatření nazývající se HACCP. Jedná se o přesné sledování výskytu hlodavců (a jiných škůdců a faktorů) na základě stanovených kritických bodů. Důraz je zde kladen především na prevenci. Více informací zde HACCP.

 

Nenašli jste, co jste hledali?

Ozvěte se nám a rádi Vám pomůžeme.

Jsme členy asociace CEPA (Confederatin of Europian Pest control Associations) a Sdružení pracovníků dezinfekce, dezinsekce a deratizace v České republice.

logo​​     cepa